Новини

Описание на предмета на процедурата:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за научно – техническа дейност, както следва:

Обособена позиция 1 – Конфигурация Газхроматограф GSMS – течен хроматограф LCMS - масспектрометър с троен квадрупол;

Обособена позиция 2 – Непрекъсваем токов източник (UPS)

Обособена позиция 3 – Сушилня за преподготовка на анализите

Обособена позиция 4 – Инкубатор


Срок за подаване на оферти:

Дата: 23/04/2020 дo 17.00ч.

 

Договор Бул Роза

Декларация чл. 22, ал. 2. т. 1

Декларация ЕИК

Изисквания за оферта

Оферта

Публична покана

 

 

Уважаеми дами и господа,

Много благодарим за изпитващите протоколи от 05.08.2019 за определяне на съдържанието на перметрин.

Изпитващите протоколи показват, че получените от Бул Роза стойности за мостри платове 1-3 от 5.8.19 съвпадат с тези във Вивеб/отклонението е ≤ 10 %/.

Затова анализния метод на лаборатория Бул роза за определяне на съдържанието на перметрин се разглежда като валидиран по смисъла на ТЛ 8305-0331.

Ние ще публикуваме на интернет страницата на BAAINBw при "BAAINBwVergabe" "Zulassungsbedingungen Textilien" "Downloads тази информация за валидираните лаборатории съгл ТЛ 8305-0331.

Също така временното разрешително за апретура за защита от насекоми за плат съгл TL 8305-0302/8, 3-цв щампа ще се преобразува във постоянно.

М. Малериус

 

Examination Protocol № H 1362-1/ 04.09.2019

Examination Protocol № H 1362-2/ 04.09.2019

Examination Protocol № H 1362-3/ 04.09.2019