Акредитация

Акредитацията на лабораторията ни е гаранция за качеството на провежданите изпитвания.
Изпитвателна лаборатория Национална лаборатория Бул Роза е акредитирана от Изпълнителна Агенция Българска служба по акредитация  (ИА БСА) и притежава

Сертификат за акредитация 79 ЛИ валиден до 29.12.2024 г.    и   Заповед за акредитация № A 207/17.05.2023 г. е неделима част от него.
 
ИА БСА е национален орган по акредитация на:
•    лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
•    лаборатории за калибриране;
•    органи за контрол;
•    органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
•    верификационни органи;
•    органи по сертификация на системи за управление - ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 и ISO 22000;
•    органи по сертификация на лица;
•    проверяващи по околна среда (EMAS)
ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001г. и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация, а от 03 октомври 2016г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е приета за пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) и е със статут на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация – ILAC MRA, за следните области:
•    Лаборатории за калибриране: ISO/IEC 17025
•    Лаборатории за Изпитване: ISO/IEC 17025
•    Медицински лаборатории: ISO 15189
•    Органи за контрол: ISO/IEC 17020